Privacyverklaring

De onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Wandelcamping Pluk de Dag, Loordijk 9 7004 HW Doetinchem, KvK
87537133.

Versie 1.1, september 2023

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit
precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt
u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wandelcamping Pluk de Dag in
bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wandelcamping Pluk de Dag gebruikt uw
persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame
  welke aansluit bij uw belangstellingen;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
  Wandelcamping Pluk de Dag, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u
verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 •  IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing
doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft
verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit
op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Wandelcamping Pluk de Dag maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch
kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of
smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie
verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van Wandelcamping Pluk de Dag of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 •  functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te
  beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te
  verbeteren (analytische cookies);

VOLLEDIGE OMSCHRIJVING COOKIES

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website,
worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig
gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens
worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken,
zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze
campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig
wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina
voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk
niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites
die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U
kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding
van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan
om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Wandelcamping Pluk de Dag vragen om inzage in de gegevens die van u zijn
opgeslagen. Ook kunt u Wandelcamping Pluk de Dag verzoeken deze gegevens te wijzigen,
te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te
nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via contact@campingplukdedag.nl,
of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-5733 0598.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling
om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.